Housing-Banner-Image

Caighdeáin Íosta do Chóiríocht Phríobháideach ar Cíos

Caighdeáin Íosta do Chóiríocht Phríobháideach ar Cíos

Cad a Dhéanaimid

Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas tiomanta do chaighdeáin mhaireachtála na dtionóntaí i dtithíocht phríobháideach ar cíos i limistéar Chomhairle Contae Átha Cliath Theas a fheabhsú. Déantar é seo trí iniúchadh a dhéanamh ar mhaoin phríobháideach ar cíos. Déantar na cigireachtaí seo ar bhonn réamhghníomhach agus mar fhreagra ar ghearáin ón bpobal. Déanaimid iniúchtaí ar réadmhaoin ar cíos go príobháideach nó atá á mbainistiú ag Comhlacht Tithíochta Faofa (AHB), atá mar chuid den Scéim um Chóiríocht ar Cíos (RAS) nó atá ag fáil Íocaíocht Cúntóra Tithíochta (ÍCT). Eisíonn an Bord um Thionóntachtaí Cónaithe sceideal maoine do Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas lena n-iniúchadh, mar atá cláraithe leis an mBord. I gcás tionóntachtaí ÍCT a luaithe a bheidh an tionónta cláraithe agus tosaithe ar a thionóntacht, déanfar teagmháil leo chun iniúchadh a dhéanamh ar an áit chónaithe thar ceann Chomhairle Contae Átha Cliath Theas laistigh den chéad 8 mí mura ndearnadh cigireacht air cheana féin sa 12 mhí roimhe sin. Má éiríonn leis an réadmhaoin an t-iniúchadh déanfar an chéad iniúchadh eile i gceann ceithre bliana (gnáth timthriall iniúchta) nó má thosaíonn tionóntacht nua, cibé acu is túisce.

 

Caighdeáin ar Cíos Príobháideach a Iniúchadh agus a Fhorfheidhmiú

Tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas freagrach as na híoschaighdeáin a fhorfheidhmiú i gceantar Bhaile Átha Cliath Theas. Ag teacht le plean an Rialtais ‘Tithíocht do Chách’ tá Comhairle Contae Átha Cliath Theas ag tabhairt faoi chláir iniúchta pleanáilte lena chinntiú go mbaineann Comhairle Contae Átha Cliath Theas ráta iniúchta bliantúil 25% amach.

Tá Aonad Cigireachta Príobháideach ar Cíos Chomhairle Contae Átha Cliath Theas mar chuid den stiúrthóireacht Tithíochta, Sóisialta agus Forbartha Pobail freagrach as cigireacht agus forfheidhmiú laistigh de Mhaoin Phríobháidigh ar Cíos taobh istigh de limistéar riaracháin áitiúil Átha Cliath Theas. Féadfar cigireacht a thionscnamh mar chuid den phróiseas HAP (gnáth nó do dhaoine gan dídean), nó RAS, nó féadfar é a dhéanamh mar gheall ar ghearán nó féadfar é a dhéanamh ar bhonn réamhghníomhach. D'fhéadfaí iniúchadh a thionscnamh mar chuid den phróiseas ÍCT, ÍCT do Dhaoine gan Dídean, nó SCC, nó mar gheall ar ghearán. Déantar cigireachtaí ar AHB, HAP, RAS agus maoine atá ar cíos go príobháideach ar bhonn réamhghníomhach freisin.

Déanfaidh duine údaraithe gach cigireacht a dhéanann an chigireacht thar ceann Chomhairle Contae Átha Cliath Theas. Is é Global Homes Warranties Ltd. an chomhlacht iniúchta atá in úsáid faoi láthair.

Nuair a thugtar sáruithe ar na rialacháin faoi deara, féadfar Litir Feabhsúcháin nó Fógra Feabhsúcháin a sheirbheáil. Sonraíonn Litir Feabhsúcháin agus Fógra Feabhsúcháin na hoibreacha atá le déanamh ag an tiarna talún laistigh de fhráma ama forordaithe. Mura gcuirtear na hoibreacha seo i gcrích, d’fhéadfadh sé go méadófaí imeachtaí forfheidhmithe, mar shampla ó Litir Feabhsúcháin go Fógra Feabhsúcháin nó ó Fhógra Feabhsúcháin go Fógra Toirmisc agus, b’fhéidir, go n-eiseofar imeachtaí dlí i leith na maoine.

Seirbheáiltear fógra toirmisc nuair a bhíonn an t-údarás tithíochta den tuairim gur mhainnigh tiarna talún fógra feabhsúcháin a seirbheáiltear orthu a chomhlíonadh. Féadfaidh an tOifigeach Sláinte Comhshaoil freisin breithniú a dhéanamh ar imeachtaí dlí a thionscnamh. Ordaítear leis an bhfógra toirmisc don tiarna talún gan an teach príobháideach ar cíos a athligean ar cíos nó ar chomaoin luachmhar eile go dtí go mbeidh na sáruithe lena mbaineann an Fógra Feabhsúcháin leigheasta.

Sa chás go n-athligeann tiarna talún teach príobháideach ar cíos de shárú ar fhógra toirmisc, féadfar iad a ionchúiseamh agus ar é a chiontú, féadfar iad a chur faoi réir fíneáil nach mó ná €5,000 nó príosúnacht ar feadh téarma nach faide ná 6 mhí, nó an dá rud, mar aon le fíneáil laethúil de €400 mar gheall ar chion leanúnach (mar aon le horduithe do chostais agus caiteachais an chiona a imscrúdú, a bhrath agus a ionchúiseamh, a d’fhéadfadh a bheith suntasach).

 

Modh Cigireachta

 Rachfar i dteagmháil leis an dTionónta nó leis an dTiarna Talún trí ríomhphost, litir nó teileafón chun iniúchadh a dhéanamh ar an réadmhaoin phríobháideach ar cíos. Mura n-oireann am nó dáta na coinne, lean na treoracha a thugtar chun an choinne a athsceidealú. Freastalóidh an cigire ar do theach le linn an ama cheaptha chun cigireacht a dhéanamh. Ba cheart rochtain ar na seomraí go léir a chur ar fáil tráth na cigireachta. Mar chuid den chigireacht, glacfaidh an cigire / duine údaraithe nótaí agus grianghraif. Nuair a thugtar sáruithe ar na Rialacháin faoi deara, féadfar Litir Feabhsúcháin nó Fógra Feabhsúcháin a sheirbheáil. Sonraíonn Litir Feabhsúcháin agus Fógra Feabhsúcháin na hoibreacha atá le déanamh ag an tiarna talún laistigh de fhráma ama forordaithe. Mura gcuirtear na hoibreacha seo i gcrích, d’fhéadfadh sé go méadófaí imeachtaí forfheidhmithe, mar shampla ó Litir Feabhsúcháin go Fógra Feabhsúcháin nó ó Fhógra Feabhsúcháin go Fógra Toirmisc agus go n-eiseofar imeachtaí dlí maidir leis an maoin.

 

Réamhchúraimí Coibhid-19

Chun leathadh Coibhid-19 inár bpobail a chosc, tabhair faoi deara le do thoil:

 • Má rinne tú féin, nó aon duine i do theaghlach, tástáil dearfach le déanaí le haghaidh Coibhid-19 nó má tá comharthaí Coibhid-19 agat faoi láthair, cuir an cigire / duine údaraithe ar an teolas sula dtéann siad isteach sa mhaoin.
 • Más mian leat go gcaithfeadh an cigire / duine údaraithe masc aghaidhe le linn iniúchta, cuir in iúl dóibh le do thoil sula dtéann siad isteach sa mhaoin.
 • Má tá sé sábháilte é sin a dhéanamh, cinntigh le do thoil go gcoimeádtar aeráil mhaith ar an réadmhaoin le linn iniúchta trí fhuinneoga a oscailt sa réadmhaoin.
 • Féadfaidh an cigire / duine údaraithe roinnt Trealamh Cosanta Pearsanta (TCP) a chaitheamh ag am na cigireachta.
 • Féadfaidh cigire / duine údaraithe sláintíocht láimhe a úsáid ag eatraimh le linn na cigireachta agus idir iniúchtaí.

 

Easaontais idir Tiarnaí Talún agus Tionóntaí

Níl aon sainchúram ag an Aonad Cigireachta Príobháideach ar Cíos i ndíospóidí Tiarnaí Talún agus Tionóntaí agus ní féidir leis seirbhísí idirghabhála a éascú idir Tiarnaí Talún agus Tionóntaí. Is féidir leis an mBord um Thionóntachtaí Cónaithe cabhrú leat le seo.

 

Caighdeáin Tithíochta

Tá na caighdeáin le haghaidh réadmhaoine ar cíos príobháideach leagtha amach ‘sna reachtaíocht. Is é príomhchuspóir na rialachán seo ná íoschaighdeáin a bhunú i dtithíocht phríobháideach ar cíos chun sláinte agus folláine na dtionóntaí a chosaint.

The regulations apply to all rented houses (both single and multi-occupancy) let for rent or available for letting with the following exemptions:

 1. Teach saoire.
 2. Cóiríocht arna cur ar fáil ag Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte nó ag comhlacht ceadaithe, ina bhfuil áiseanna sláintíochta, cócaireachta nó bia a chuirtear ar fáil d’úsáid chomhchoiteann laistigh den fhoirgneamh.
 3. Teach atá ar cíos ag údarás tithíochta de bhun aon cheann dá bhfeidhmeanna faoi Achtanna na dTithe, 1966 go 2004, agus is teach in-dhíshuite.

Príomhfhorálacha Rialacháin 2019

Bail Struchtúrtha – Is é cuspóir an Rialacháin seo a áirithiú go bhfuil an teach ar cíos i riocht ceart struchtúrach.

Saoráidí Sláintíochta – Is é cuspóir an Rialacháin seo a bhaineann le Saoráidí Sláintíochta a áirithiú go bhfuil rochtain eisiach ag gach teach ar a shaoráidí sláintíochta féin agus go bhfuil na saoráidí sin laistigh den limistéar ináitrithe céanna den teach.

Áiseanna Téimh – Is é cuspóir an Rialacháin seo a chinntiú go bhfuil fearas seasta nó fearais sheasta ag gach seomra ináitrithe sa teach, ar féidir leo téamh éifeachtach a sholáthar.

Ullmhúchán Bia & Stóráil agus Níocháin – Éilíonn an Rialachán seo go gcuirfear áiseanna leordhóthanacha ar fáil do gach teach chun bia a stóráil, a ullmhú agus a chócaráil go sláinteach. Beidh rochtain eisiach agus eisiach ag gach teach ar na háiseanna seo laistigh den limistéar ináitrithe céanna den teach agus seachas saoráidí níocháin, ní cheadaítear na háiseanna seo a roinnt idir ligin éagsúla (tithe).

Aeráil – Is é cuspóir Rialachán 8 a chinntiú go bhfuil gach teach aeráilte go leordhóthanach agus go gcoimeádtar gach modh aerála i ndea-riocht agus in ord oibre.

Soilsiú – Cinntíonn Rialachán 9 go bhfuil soilsiú nádúrtha ag gach seomra ináitrithe agus go bhfuil dóthain modhanna soilsithe saorga i ngach seomra. Ní gá faoi na Rialacháin go mbeadh soilsiú nádúrtha ag hallaí, staighrí agus tuirlingthe, ach ba cheart go mbeadh soilsiú saorga imleor iontu.

Sábháilteacht ó Dhóiteán – Forálann Rialachán 10 do bhearta feabhsaithe sábháilteachta dóiteáin i gcóiríocht ar cíos. Déanann sé idirdhealú idir tithe i bhfoirgnimh ilaonad agus tithe nach cuid d'fhoirgneamh ilaonad iad.

Áiseanna Bruscair – Ceanglaítear leis an Rialachán seo nach mór rochtain a bheith ag gach teach ar shaoráidí stórála bruscair oiriúnach do lotnaidí agus míolra.

Gás, Ola agus Leictreachas – Forálann Rialachán 12 go gcoimeádtar gach suiteáil gáis, ola agus leictreachais i ndea-riocht agus in ord sábháilte oibre.

Eolas – Ní mór faisnéis imleor a sholáthar don tionónta ionas gur féidir leo úsáid shábháilte a bhaint as an réadmhaoin atá ar cíos.

 

Leabhair Cíosa

Má tá tú i do chónaí i réadmhaoin ar cíos príobháideach, tá dualgas ar an Tiarna Talún “leabhar cíosa” (nó doiciméid eile a fhreastalaíonn ar an gcuspóir céanna) a sholáthar ag tús na tionóntachta. Baineann sé seo le teaghaisí ar cíos ag tiarnaí talún príobháideacha, comhlachtaí deonacha, údaráis áitiúla, agus fostóirí. Ní áirítear leis seo cásanna ina bhfuil seomra ar cíos agat laistigh de theach an tiarna talún.

Eolas a theastaíonn i leabhar cíosa:

 • Ainm agus seoladh an tiarna talún agus an ghníomhaire (má bhaineann)
 • Téarma na tionóntachta
 • An méid cíosa agus aon íocaíochtaí eile atá le déanamh ag an tionónta leis an tiarna talún.
 • Sonraí aon réamhchíosa nó éarlais a íocadh.
 • Dáta tosaithe na tionóntachta
 • Sonraí na bhfeistis agus na bhfearas a chuir an tiarna talún ar fáil d’úsáid eisiach na dtionóntaí.

Tá an fhreagracht leabhar cíosa a sholáthar leagtha síos faoi

Sonraí Teagmhála

Aonad Cigireachta Príobháideach ar Cíos

Comhairle Contae Átha Cliath Theas

Halla an Chontae

Tamhlacht

Baile Átha Cliath 24

D24 A3XC

+353 1 4149153

priu@sdublincoco.ie

 

Naisc Úsáideacha

An Roinn Tithíochta, Rialtais Áitiúil agus Oidhreachta

An Bord um Thionóntachtaí Cónaithe

Threshold - An Eagraíocht Náisiúnta Tithíochta nó glaoigh saor in aisce 1800 454 454

Focus Ireland 

Faisnéis do Shaoránaigh

Feidhmeannacht na Seirbhíse Sláinte

Íocaíocht Cúnaimh Tithíochta

Aeráil

Comhdhlúthú agus Caonach Liath