Coucnil Banner Image

Ráitis Airgeadais

Ráitis Airgeadais

Déanann an Roinn Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil iniúchóireacht bhliantúil ar chuntais na Comhairle. An suíomh gréasáin.

Nuair atá iniúchadh críochnaithe ag an iniúchóir rialtais áitiúil éilítear ar an údarás áitiúil cóip den ráiteas iniúchta airgeadais agus aon tuarascáil iniúchta reachtúil gaolta a chur ar fáil do gach comhalta den údarás áitiúil lena mheas ag an gcéad chruinniú praiticiúil eile den údarás nó den chomhlacht áitiúil atá i gceist.

Tá baill den phobal a iarrann na cáipéisí seo i dteideal iad a fháil ach costas déanamh na gcóipeanna a íoc. Ar ordú an Aire Comhshaoil, Pobail agus Rialtais Áitiúil, is féidir a ordú do údarás áitiúil tuarascáil an iniúchta a fhoilsiú i nuachtán atá á dháileadh i limistéar riaracháin an údaráis áitiúil.