South Dublin County Council

Plean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí

Is ar prionsabail ‘Ag Freastal Níos Fearr ar an gCustaiméir’ atá an Plean Gníomhaíochta Seirbhíse do Chustaiméirí seo bunaithe. Leagtar creat amach ann trína mbeartaíonn Comhairle Contae Átha Cliath Theas an caighdeán, Feabhas sa tSeirbhís Phoiblí, a bhaint amach. Caighdeán é seo a mbímid ag dréim leis, a thuilleann agus a éilíonn ár saoránaigh agus ár gcustaiméirí agus a bheartaimid a bhaint amach trí obair na gcomhaltaí tofa agus na foirne.

Tugtar síos sa phlean an comhthéacs trína bhfeabhsófar an idirghníomhaíocht idir an Chomhairle agus na daoine dá bhfónann sí. Príomhghné sa phróiseas seo is ea go mbeifí ábalta teacht ar eolas ar bhealach níos fearr agus cuideoidh na tionscnaimh theicneolaíochtaí atá ar siúl leis an bpróiseas sin.

Príomhghné eile is ea an comhairliúchán agus beidh na bealaí feabhsaithe cumarsáide ina gcabhair chuige sin; áirítear leo na painéil um sheirbhísí do chustaiméirí / grúpaí fócais, tionscnaimh réamhghníomhacha i ndáil le heolas don phobal agus nós imeachta feabhsaithe maidir le gearáin ó chustaiméirí, nós imeachta a thiocfaidh leis na moltaí a tháinig ón Ombudsman le deireanas.

Is í an sprioc a bheidh romhainn agus na nósanna imeachta agus na tionscnaimh go léir atá sa phlean seo á gcur i bhfeidhm againn deis agus spreagadh a thabhairt dár bhfoireann barr feabhais a bhaint amach i soláthar na seirbhísí do chustaiméirí.

Related Documents