South Dublin County Council

Scéim Ranníocaí Forbartha 2016 – 2020

Alt 48(4) de na hAchtanna um Pleanáil agus Forbairt, 2000-2011

Tugtar fógra leis seo go ndearna Comhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas Scéim Ranníocaí Forbartha don tréimhse 2016 – 2020 an 14 Nollaig 2015. Is iad seo a leanas na sonraí:

Cur Síos ar an bhForbairt

Méid an Ranníoca

Forbairt Neamhchónaithe

€75.00 in aghaidh an mhéadair chearnaigh den fhorbairt

Forbairt Cónaithe

€85.06 in aghaidh an mhéadair chearnaigh den fhorbairt

Tiocfaidh an Scéim i bhfeidhm ón 1 Eanáir 2016, agus beidh feidhm léi maidir le gach cead pleanála a dheonófar ar an dáta sin nó tar a éis, faoi réir díolúintí áirithe atá leagtha amach sa Scéim.

Tá sonraí iomlána na Scéime Ranníocaí Forbartha 2016 – 2020 le fáil thíos nó ón Rannóg Pleanála, Halla an Chontae, Tamhlacht, Baile Átha Cliath 24, i ngach Leabharlann Phoiblí de chuid Chomhairle Contae Bhaile Átha Cliath Theas, agus in Ionad Cathartha Chluain Dolcáin, Bóthar an Naoú Loc, Cluain Dolcáin, Baile Átha Cliath 22.

Related Documents

Development Contribution Scheme 2016-2020
Document type: Publications - docx
Chief Executive Report
Document type: Publications - docx